Xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

1. Quy trình thực hiện xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Công thương.

Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Công thương kiểm tra, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi tổ chức, cá nhân 01 bản, lưu 01 bản; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Công thương tiến hành thẩm định tại cơ sở kinh doanh.

Bước 4: Trường hợp đủ điều kiện, Sở Công thương cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không đủ điều kiện, Sở Công thương có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do chưa cấp

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” Sở Công thương

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

 * Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP;

- Văn bản về địa điểm xây dựng và thiết kế công trình theo từng trường hợp sau:

  • Đối với cửa hàng xây dựng trên đất liền: Địa điểm xây dựng phải phù hợp với quy hoạch của địa phương được UBND tỉnh phê duyệt; phải có Giấy phép xây dựng và thiết kế theo đúng thiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.
  • Đối với cửa hàng nổi trên sông: Phải neo đậu tại nơi được cơ quan có thẩm quyền quản lý đường sông chấp thuận, có thiết kế kỹ thuật do một tổ chức có tư cách pháp nhân được phép hoạt động thiết kế theo quy định của Nhà nước.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận về phòng chống cháy nổ do cơ quan PCCC cấp tỉnh cấp.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP.

 * Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi:

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

 * Đối với trường hợp cấp lại:

Hồ sơ gồm xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (Theo mẫu);

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (nếu có). Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

 3. Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/04/2007.

+ Nghị định 84/2009/NĐ-CP

Nếu bạn đang tìm thủ tục xin giấy phép kinh doanh thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!

—————————————————————————————————————————

Nếu bạn đang tìm dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0977.999.078 để được tư vấn tận nơi!!

Các dịch vụ liên quan:

Xin giấy phép xây dựng

Dịch vụ xin giấy phép

Xin giấy phép kinh doanh

 - Xin giấy phép nhập khẩu tự động

Bạn có muốn xem thêm

=>    Thành lập công ty