Đề án tái cơ cấu Vietnam Airlines (VNA) sẽ được VNA trình lên bộ Giao
thông vận tải trong tháng 4 này, sau đó bộ Giao thông vận tải báo cáo
lên Chính phủ vào tháng 5.2012.