Nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2010 là -4,68 tỷ đồng và năm 2011 là -6,89 tỷ đồng).

Ngày 05/04/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh đã có thông báo số 366/2012/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ
phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (mã CK: VES) vào diện tạm ngừng giao dịch
như sau:

Địa chỉ: R1-72
Bùi Bằng Đoàn, Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại:
(08) 3997 5154
Fax: (08) 3997 5155

Cổ phiếu VES
được đưa vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 09/04/2012 theo Quyết định số
44/2012/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh.

Lý do: đã vi phạm
Khoản 1.3 Điều 20 Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07/12/2007 Quy chế Niêm yết
chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh do hoạt động kinh doanh bị thua lỗ trong hai
năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (năm 2010 là
-4,68 tỷ đồng và năm 2011 là -6,89 tỷ đồng).