Hệ thống các văn bản pháp luật doanh nghiệp

- Luật Doanh nghiệp 2005

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 về “Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp”

- Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

- Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

- Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 về Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Nghi định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

- Biểu cam kết WTO

- Văn bản 6656/BCT-KH của Bộ Công Thương về hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định 23/2007/NĐ-CP

- Thông tư 862003/TT-BTC Hướng dẫn mẫu tờ cổ phiếu và sổ chứng nhận cổ đông trong các công ty cổ phần

- Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 về Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam