Hệ thống các văn bản pháp luật đầu tư

- Luật Đầu tư

- Luật Doanh nghiệp 2005

- Luật Xây dựng

- Luật Đấu thầu

- Luật Bất động sản

- Luật Du lịch

- Luật Môi trường

- Nghị định Số: 88/2006/NĐ-CP của chính phủ về Đăng ký kinh doanh
- Nghị định 101/2006/NĐ-CP Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

- Nghị định 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

- Nghị định 21/2008/NĐ-CP V/v sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP

- Nghị định 168/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản

- Nghị định 139/2007/NĐ-CP về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

- Nghị định 140/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05/9/2007 của Chính Phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gic-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vị lô-gi-stíc

- Nghị định 128/2007/NĐ-CP của Chính Phủ Ban hành ngày 02/8/2007 về dịch vụ chuyển phát

- Nghị định 115/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05/7/2007 về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

- Nghị định 78/2007/NĐ-CP ban hành ngày 11/5/2007 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng- Kinh Doanh- Chuyễn giao, Hợp đồng Xây dựng- Chuyễn Giao- Kinh doanh, Hợp đồng xây dựng- Chuyễn giao

- Nghị định 80/2006/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

- Nghị định 02/2006/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới

- Nghị định số 36/CP ngày 24/4 /1997 của Chính phủ về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

- Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH Về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

- Thông tư 05/2008/TT-BCT về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tư 09/2007/TT-BTM về Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Quyết định 10 /2007/QĐ-BTM Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá