5 ứng cử viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ mới gồm: Ông Trương Hải Triều, ông Nguyễn Đình Thiết, Ông Nguyễn Xuân Thao, ông Hoàng Trung Kiên, ông Huỳnh Ngọc Sơn.

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 15 (V15) thông báo Nghị quyết
ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 29/3 vừa qua.

Tại đại hội, ĐHCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2011 ở mức
5% thay vì 15% đã đặt kế hoạch tại ĐHCĐ
năm 2011.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 được ĐHCĐ thông qua gồm
những chỉ tiêu chủ yếu:

Giá trị sản lượng đạt 310 tỷ đồng, tăng 14,29% so với 2011. Tổng doanh
thu đạt 248 tỷ đồng, tăng 23,07%,
tổng lợi nhuận đạt 10 tỷ đồng, giảm gần 20% so với năm 2011. Tỷ lệ cổ tức đạt 5% tương đương bằng mức
phân phối năm 2011.