TRI được hủy niêm yết theo đề nghị của chính công ty.

Ngày 05/04/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh đã có thông báo số 364/2012/TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu
của Công ty cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn (mã CK: TRI) như sau:

Số lượng hủy niêm
yết : 27.548.360 cổ phiếu
(Hai mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi tám ngàn ba trăm sáu mươi cổ phiếu)

Tổng giá trị cổ
phiếu hủy niêm yết: 275.483.600.000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ bốn trăm tám
mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng)

Hủy niêm yết tại Sở
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 42/2012/QĐ-SGDHCM ngày 05/04/2012.

Lý do: Theo đề nghị
của Công ty cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn

Ngày hủy niêm yết
có hiệu lực: 10/04/2012

Ngày giao dịch cuối
cùng: 09/04/2012