TPC xin ý kiến cổ đông thoái vốn tại Đại Hưng Thịnh – kinh doanh nguyên liệu nhựa 17,5 tỷ đồng và ĐHP – tái sinh nhựa 1,5 tỷ đồng để tái cơ cấu đầu tư

Ngày 06/04/2012 Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng- TPC sẽ được tiến hành tại Khách sạn Tân Sơn Nhất.

Tại Đại hội này, HĐQT sẽ trình xin ý kiến cổ đông thông qua chiến lược hoạt động
giai đoạn 2012 – 2016 với tiêu chí quan trọng cho cổ đông là cổ tức duy trì >
20%; bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2012 – 2016 với cơ cấu 7 thành viên HĐQT
và 3 thành viên BKS.

Cổ tức năm 2011 dự kiến tỷ lệ 20% bằng tiền. Thời gian chi trả từ ngày
15/05/2012 đến hết ngày 30/06/2012.

Đồng thời HĐQT xin ý kiến thoái toàn bộ vốn đầu tư tại
CTCP Đại Hưng Thịnh – kinh doanh nguyên liệu nhựa 17,5 tỷ đồng và CTCP ĐHP –
tái sinh nhựa 1,5 tỷ đồng để tái cơ cấu đầu tư, không bị ràng buộc thời gian
quy định do TPC phải có được BCTC kiểm toán của những công ty có đầu tư vốn khi
TPC thực hiện kiểm toán cuối năm.

Q. Nguyễn