Năm 2012, công ty đặt kế hoạch 1.926 tỷ đồng doanh thu; 55 tỷ đồng LNTT và cổ tức từ 16 – 18%.

CTCP Than Hà Tu – Vinacomin (mã CK: THT) công bố nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Theo đó, đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận
tích lũy để lại từ 2007 – 2011 (56,42 tỷ đồng).

Cụ thể, đại hội thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011 là
18%.

Công ty sẽ phát hành 4,55 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông
hiện hữu tỷ lệ 2:1 để tăng vốn điều lệ. Nguồn phát hành từ nguồn vốn khác của
chủ sở hữu. Thời gian phát hành dự kiến vào quý II/2012.

Để đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông, đại hội đã nhất
trí thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với số lượng mua dưới 30% số lượng cổ
phiếu đang lưu hành. Thời điểm mua sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, sau khi phân
chia lợi nhuận và tăng vốn điều lệ của công ty.

Năm 2012, công ty đặt kế hoạch 1.926 tỷ đồng doanh thu; 55 tỷ
đồng LNTT và cổ tức từ 16 – 18%. Như vậy so với thực hiện 2011 mục tiêu này giảm
6,6% về doanh thu và giảm 25,4% về lợi nhuận.

Minh Ngọc