Công ty CP Viglacera Thăng Long, một công ty con của Tổng công ty Lắp
máy Việt Nam vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa vào diện cảnh
báo. Có cổ phiếu phải nhận “hình phạt” bằng việc chỉ được giao dịch 1
lần mỗi tuần.