Để tập trung vào các lĩnh vực chính, VRG sẽ thoái 100% vốn ở các công
ty VRG không chi phối, bao gồm 40 công ty. Tổng giá trị thoái vốn đến
năm 2015 là 1.407 tỉ đồng.