Tạm ngừng kinh doanh

 Luật Phạm Duy =>

Đối với khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm!

Đối với xã hội trách nhiệm và chia sẻ!

Theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được thông báo bằng văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp được tạm ngừng tối đa là hai năm.

Mỗi lần tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu công ty tiếp tục tạm ngừng kinh doanh, thì phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

Quyết định của hội đồng thành viên đối với nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên, của đại hội đồng cổ đông, nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh.

Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH, công ty hợp danh, Biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động (nếu có), trừ trường hợp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Nếu bạn đang tìm thủ tục thành lập công ty thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!

——————————————————————————————————————————

Nếu bạn đang tìm dịch vụ thành lập công ty đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi theo qua hotline 0977.999.078 để được tư vấn tận nơi!!

Các dịch vụ liên quan:

Thành lập doanh nghiệp

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ giấy phép