Vốn pháp định Vốn pháp định 1. Định nghĩa vốn pháp định => Vốn pháp định là vốn luật quy định, khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc doanh nghiệp muốn bổ sung đăng ký kinh doanh cần đáp ứng đủ điều kiện đó mới được cấp đăng ký kinh doanh, hoặc doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện đó mới được cấp giấy phép kinh doanh - Vốn [...]