Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN) là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Thu nhập chịu TTNCN trong kỳ tính thuế là thu nhập sau khi đã giảm rừ các khoản chi phí liên quan để tạo ra thu nhập, các khoản giảm trừ thuế thu [...]