Thủ tục xin giấy phép kinh doanh hóa chất Thủ tục xin giấy phép kinh doanh hóa chất Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hoạt động kinh doanh hóa chất được chia làm hai loại. Kinh doanh hóa chất không có điều kiện và kinh doanh các hóa chất có điều kiện. Luật Phạm Duy xin tham khảo về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất như [...]