Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Thay đổi địa chỉ trụ sở chính A/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh thành phố nơi có trụ sở 1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở [...]