Đăng ký thay đổi Cổ đông công ty cổ phần Đăng ký thay đổi Cổ đông công ty cổ phần A.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) hoặc tăng cho phần vốn góp 1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập [...]