Tạm ngừng kinh doanh Tạm ngừng kinh doanh  Luật Phạm Duy => Đối với khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm! Đối với xã hội trách nhiệm và chia sẻ! Theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được thông báo bằng văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười [...]