Tư vấn pháp luật dân sự Tư vấn pháp luật dân sự Quan hệ pháp luật dân sự là những quan hệ xã hội được pháp luật dân sự điều chỉnh bao gồm: các quan hệ về quyền sở hữu, quan hệ về đất đai, quan hệ về hôn nhân gia đình, quan hệ về hợp đồng, quan hệ về thừa kế... Như vậy có thể thấy pháp luật dân sự bao trùm lên toàn bộ đời sống xã hội chúng [...]