Ngành nghề kinh doanh cần chứng chỉ hành nghề Ngành nghề kinh doanh cần chứng chỉ hành nghề Theo quy định của pháp luật hiện hành thì ngành, nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề gồm có ba loại: - Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề; - Ngành, nghề mà pháp luật đòi hỏi cả Giám đốc và người khác giữ [...]