Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần I. Chuyển Trụ sở trong phạm vi tỉnh thành phố nơi có trụ sở: 1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội [...]