Thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên xe Thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên xe Theo quy định của pháp luật hình hành thì mỗi hình thức quảng cáo được thực hiện theo một trình tự thủ tục nhất định. Theo đó việc xin giấy phép quảng cáo trên xe được thực hiện theo trình tự thủ tục như sau: 1. Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên xe Bước 1: Tổ chức, cá [...]