Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có hai loại, kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế. 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành nội phải thành lập doanh nghiệp có chức năng kinh doanh lữ hành nội địa . 2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; 3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế [...]