Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Theo quy định của pháp luật hiện hành chúng ta có thể chia ngành nghề kinh doanh thành các loại: - Ngành nghề kinh doanh không có điều kiện - Ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định - Ngành nghề kinh doanh cần chứng chỉ hành nghề - Ngành nghề kinh doanh bị cấm kinh doanh, và ngành nghề bị [...]