Thủ tục thành lập công ty TNHH Thủ tục thành lập công ty TNHH Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thủ tục thành lập công ty TNHH được tiến hành như sau: - Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính. - Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét [...]