Công ty TNHH là gì Công ty TNHH là gì? Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp  có tư cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty. - Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có không quá [...]