Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 TV 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay [...]