Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ Phần Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ Phần 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 2-  Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ [...]