SRF dự kiến dời kế hoạch chia thưởng CP tỷ lệ 1:1 sang giai đoạn 2012 – 2014. Năm 2012 kế hoạch cổ tức tỷ lệ 35%

Sáng ngày 21/04/2012 Đại hội cổ đông thường niên năm
tài chính 2011 của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh ( MCK: SRF) đang diễn ra tại Tp. Hồ Chí
Minh.

Hội đồng quản trị của SRF sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh
doanh năm 2011, cổ tức thực hiện năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 40%, trong đó SRF đã
tạm ứng 20%, còn lại 20%/mệnh giá.

Năm 2012, SRF dự kiến kế hoạch doanh số thực hiện 622 tỷ đồng, tăng 4,1%; lợi
nhuận trước thuế 51,5 tỷ đồng, giảm 15,4% so với thực hiện 2011; cổ tức kế hoạch
tỷ lệ 35%.

H ĐQT đồng thời cũng xin Đai hội thông qua việc dời kế hoạch chia thưởng cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ sang giai đoạn 2012 – 2014 thay
vì phải thực hiện trước ngày 31/03/2012.

SRF dự kiến xử lý cổ phiếu quỹ 707.140CP trong giai đoạn 2012 – 2013.

Tiếp tục cập nhật….

Q. Nguyễn