Mặt bằng chi phí quản lý, chi phí bán hàng tăng kéo LNST quý I/2012 của SCD xuống 2,7 tỷ đồng, giảm 11,76% so với cùng kỳ.


Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q1/2012

Q1/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

80.64

104.75

-23.02%

Giá vốn

61.71

84.98

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

76.53%

81.13%

 

LN gộp

18.94

19.77

-4.20%

DT tài chính

2.93

2.46

19.11%

Chi phí tài chính

0.03

1.27

 

Chi phí bán hàng

12.23

11.39

 

Chi phí quản lý DN

6.22

5.52

 

Lợi nhuận thuần

3.38

4.05

 

LNST

2.7

3.06

-11.76%

Hải An