Sáp nhập công ty Cổ phần

Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại, ngoài các giấy tờ quy định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành, trụ sở , vốn…), trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có thêm:

1- Hợp đồng sáp nhập (theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp);

2- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty (có chữ ký của chủ  tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp);

3- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký)
4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập.

5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên) ;

6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

———————————-

– Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

- Thời hạn trả kết quả: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

  LƯU Ý:

- Thông tin trên được Luật Phạm Duy xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật, có giá trị thao khảo cho các doanh nghiệp.

– Nếu có vấn đề chưa rõ vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.999.078  Luật sư Doanh nghiệp – Luật Phạm Duy để được tư vấn thủ tục đăng ký doanh nghiệp hoặc trao đổi tại địa chỉ website: thanhlapdoanhnghiepvn.net