Năm 2012, HĐQT dự kiến mảng kinh doanh bất động sản sẽ đưa lại cho công ty 122,33 tỷ đồng lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM) thông báo
Báo cáo thường niên năm 2012.

HĐQT của SAM dự báo năm 2012 sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn:
Áp lực lạm phát cao, chính sách về lãi suất chưa kỳ vọng có sự thay đổi, tỷ giá
tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng (Điện, nước, xăng…), thị trường kinh
doanh sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn với nhiều biến động thăng trầm.

Công ty sẽ bám sát định hướng phát triển theo 3 lĩnh vực
chính đã được ĐHCĐ thông qua là: Sản phẩm truyền thống Dây và cáp; Đầu tư kinh
doanh bất động sản; Đầu tư tài chính.

HĐQT sẽ chỉ đạo sát sao việc tái cơ cấu mảng đầu tư tài
chính tập trung vốn cho các dự án dở dang, hoàn thành dứt điểm công tác thi
công xây dựng, đưa dự án vào khai thác nhằm sớm mang lại doanh thu.

Dù năm 2011 công ty lỗ 177,88 tỷ đồng nhưng công ty vẫn đặt
kế hoạch lãi 205,96 tỷ đồng năm 2012. Lợi nhuận của công ty năm 2012 có mảng bất
động sản đóng góp với tỷ trọng lớn nhất, dự kiến đạt 122,33 tỷ đồng. Mảng hoạt
động tài chính dự kiến sẽ lật ngược thế cờ từ mức lỗ 188,67 tỷ đồng năm 2011
thành lãi 50,22 tỷ đồng năm 2012.