Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, mã PPC, công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Trả
lời các câu hỏi từ phía cổ đông, ông Nguyễn Khắc Sơn, thay mặt Đoàn
chủ tịch cho biết, nếu tỷ giá đồng Yên Nhật tăng chậm (khoảng dưới 300
tỷ đồng) thì PPC sẽ đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch lợi nhuận.

Ông Sơn cho biết, giá bán điện PPC ký với EVN được quy định 2
mức giá gồm giá cố định và giá biến đổi. Khi giá than và giá dầu tăng thì
phần giá biến đổi trong cơ cấu giá sẽ tăng. Vì vậy, giá bán điện sẽ
tăng. Giá điện bình quân của năm 2012 là 889 đồng/kWh

Theo ông Sơn, EVN huy động của PPC hơn 2.000 tỷ đồng, lãi suất được tính theo
lãi suất ngân hàng, bình quân khoảng 14%/năm. Chi phí cho sửa chữa lớn
năm 2012 của PPC dự kiến 415 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu 4.192 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 0 đồng.

Năm
2012, PPC đặt kế hoạch sản lượng điện 5.822,64 triệu kWh. Tổng doanh
thu 4.673 tỷ đồng, tổng chi phí 4.242 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục
tiêu 431 tỷ đồng.

Đại hội thống nhất không chia cổ tức năm 2011 do lợi nhuận sau thuế là 0 đồng. Cổ tức 2012 dự kiến 4,5%.

Đại
hội thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012
là 1,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho
PPC năm 2012.

Theo DVT/SSI