Hiện công ty có khoảng 1.000m2 đất tại đường Giải
Phóng (Hà Nội) và 3.000m2 đất tại TPHCM nhưng PLC không định đầu tư vào
bất động sản.