Tổng công ty Tài
chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) muốn chuyển đổi mô hình hoạt động thành
ngân hàng thương mại cổ phần, sau 11 năm có mặt trên thị trường.


Sáng
nay (26/4), ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng giám đốc PVFC, đã đề cập đến nội
dung này ở góc độ định hướng hoạt động trong năm 2012.


Trong
tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4 này PVFC cũng
nêu rõ định hướng chuyển đổi mô hình hoạt động sang ngân hàng thương
mại cổ phần. Và kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 9.000 tỷ
đồng, qua phát hành trái phiếu chuyển đổi dự kiến trong năm nay, được
xem là một cơ sở để thực hiện định hướng chuyển đổi mô hình đó.


Ông
Bảo cũng cho biết, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) -
tổ chức đang nắm tỷ lệ sở hữu chi phối tại PVFC (78%) – cũng đã đồng
thuận về chủ trương trên và định hình phương án chuyển đổi. “PVFC sẽ
theo đuổi phương án này, tuân thủ các quy định của pháp lý”, ông Bảo
nói.


Tổng giám
đốc PVFC cũng nói rằng, việc chuyển đổi mô hình là cần thiết để tăng
cường hiệu quả trong hoạt động, và lâu nay Tổng công ty cũng đã hoạt
động như một ngân hàng thương mại. Cùng với kế hoạch tăng vốn, quy mô
hiện tại cũng là cơ sở để có thể chuyển đổi thành một ngân hàng tầm
trung (hiện tổng tài sản đã đạt trên 93.000 tỷ đồng); hệ thống mạng
lưới hiện đã có 10 chi nhánh và 25 điểm giao dịch trên cả nước…


Đó
là một nhu cầu được đặt ra trong lộ trình tái cơ cấu với sự thay đổi
căn bản về mô hình. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nếu chuyển đổi như vậy
và giả sử ở thời điểm này thì Petro Vietnam sẽ cùng lúc đầu tư vào hai
ngân hàng thương mại cùng với một tỷ lệ sở hữu lớn. Điều này sẽ được xử
lý như thế nào? Hiện Petro Vietnam cũng đang sở hữu 20% cổ phần tại
Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank).


Mặt
khác, việc chuyển đổi mô hình một công ty tài chính sang một ngân hàng
thương mại sẽ gắn với quan điểm của nhà quản lý, về các điều kiện và cơ
sở pháp lý… như thế nào?

Theo VnEconomy