Những điều cần biết sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập doanh nghiệp rất nhiều doanh nghiệp do không hiểu biết pháp luật mà đã mắc những sai phạm không đáng có. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp các thủ tục pháp lý ban đầu đó, Công ty Luật Phạm Duy xin lưu ý Quý khách hàng một số điểm quan trọng cần cần biết khi thành  lập công ty:

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP

1. Quyền của doanh nghiệp

- Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh;

- Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

- Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

- Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.

- Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

- Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định.

- Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

- Có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan ĐKKD và Cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây tại trụ sở chính của doanh nghiệp:

Giấy tờ nội bộ doanh nghiệp như: Điều lệ công ty; Biên bản họp, các quyết định, Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm …

Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;

Bản cáo minh bạch để phát hành chứng khoán;

Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;

Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

- Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

II. CÁC CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN LÀM

- Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu phát hiện nội dung Giấy Phép Kinh Doanh được cấp chưa chính xác, doanh nghiệp có quyền đề nghị cơ quan Đăng ký kinh doanh hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ Đăng ký mà doanh nghiệp đã nộp.

- Sau khi có GCNĐKDN thì Doanh nghiệp liên hệ Công an tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để làm thủ tục đăng ký mẫu dấu và khắc con dấu.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành đăng bố cáo thành lập Doanh nghiệp trên báo viết hoặc báo điện tử 03 số liên tiếp;

- Treo biển tại trụ sở của công ty đúng quy định tại Qui chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa ( kèm theo Nghị định 103/2009);

- Gửi thông báo về việc đã góp đủ vốn cho Phòng Đăng ký kinh doanh (trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn). Nếu vốn góp là tài sản có đăng ký hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất cho Công ty tại cơ có quan nhà nước thầm quyền.

- Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với Cơ quan ĐKKD trong thời hạn15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông, chứng nhận góp vốn và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày.

- Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp;

- Lập hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài cho Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Đặt in hóa đơn VAT

III. CÁC NGHĨA VỤ VỀ THUẾ

1. Thuế môn bài:

- Nộp tờ khai thuế và nộp thuế trong vòng 10 ngày hoặc ngày cuối cùng của tháng sau khi có Giấy Phép Kinh Doanh. Những năm tiếp theo khai Thuế môn bài chậm nhất vào ngày 30/01. (Mỗi năm 01 lần)

Mức thuế môn bài có 4 bậc dựa theo số Vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký.

Bậc thuế môn bài

Vốn điều lệ

Mức thuế môn bài/ Năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000đ

Bậc 2

Từ 5 => 10 tỷ đồng

2.000.000đ

Bậc 3

Từ 2 =>  dưới 5 tỷ đồng

1.500.000đ

Bậc 3

Dưới 2 tỷ đồng

1.000.000đ


2.  Thuế giá trị gia tăng (VAT):
Đối với doanh nghiệp thành lập vào 06 tháng cuối năm thì số tiên thuế môn bài phải nộp = ½ Mức thuế môn bài/năm

- Mỗi tháng 01lần kê khai ngay cả không phát sinh doanh thu.

- Hồ sơ gồm: Tờ khai thuế GTGT tháng; Bảng kê hóa đơn mua và bán hàng hóa/dịch vụ; Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính. Khai trước ngày 20 hàng tháng tại Chi cục Thuế quận/huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở.

- Nộp thuế: Trong kỳ kê khai, nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày 22 của tháng tiếp theo của kỳ tính thuế.

- Quyết toán thuế mỗi năm 01 lần vào cuối năm.

- Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm;

- Hồ sơ quyết toán thuế gồm: Tờ khai tự quyết toán Thuế GTGT và Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện. Thời hạn: 30 ngày đối với DNTN và Công ty Hợp danh; 90 ngày đối với Công ty Cổ phần và Công ty TNHH kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Nếu điều chỉnh số liệu đã kê khai thì Nộp tờ khai tự quyết toán có nội dung điều chỉnh trước ngày 25/1 năm tiếp theo.

3.  Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Mỗi quý = 03 tháng 01 lần kê khai

- Hồ sơ Khai thuế bao gồm: Tờ khai thuế TNDN tạm tính;

- Nộp thuế: Doanh nghiệp viết giấy nộp tiền trước ngày thứ 30 của quý kê khai.

- Quyết toán thuế mỗi năm 01 lần vào cuối năm.

- Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm;

- Hồ sơ quyết toán thuế gồm: Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN và Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở. Thời hạn: 30 ngày đối với DNTN và Công ty Hợp danh; 90 ngày đối với Công ty Cổ phần và Công ty TNHH kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

- Số tiền thuế phải nộp = 25% lợi nhuận DN trong đợt quyết toán cuối năm.

- Khi quyết toán, theo số liệu của Báo cáo tài chính, nếu số thuế TNDN nộp chưa đủ, DN phải nộp trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp quyết toán năm.

Ngoài ra doanh nghiệp còn phải kê khai nộp các loại thuế khác khi có kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật yêu cầu phải nộp thuế như: Kinh doanh xuất nhập khẩu, khai thác tài nguyên …

Nếu bạn đang tìm thủ tục thành lập công ty thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!

———————————————————————————————————————————

Nếu bạn đang tìm dịch vụ thành lập công ty đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi theo qua hotline 0988.999.078 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Các dịch vụ liên quan:

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty TNHH

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ giấy phép

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Nhận giải quyết hồ sơ khó! Hồ sơ nhanh

Có nhân viên tư vấn tận nơi!