Trụ sở Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngày 28/3, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 118/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án tái cấu trúc và Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển đến năm 2020, báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo yêu cầu của Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cần lưu ý đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mô hình hoạt động của Ngân hàng Phát triển hiện nay. Bên cạnh đó, VDB cần nghiên cứu mô hình hoạt động của các ngân hàng phát triển các nước, rút ra được những kinh nghiệm phù hợp có thể vận dụng được với điều kiện của Việt Nam để có cơ sở xây dựng các Đề án tái cấu trúc và Chiến lược phát triển của Ngân hàng Phát triển trong giai đoạn tới, phù hợp với sự phát triển của đất nước trong từng thời kỳ.

Đồng thời, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng cần xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển trong hệ thống tài chính nhà nước và ngân hàng của Việt Nam; cần làm rõ Ngân hàng Phát triển vừa thực hiện chức năng của ngân hàng vừa có tính đặc thù riêng. Trên cơ sở đó kiện toàn bộ máy tổ chức của Ngân hàng, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao; Xác định cụ thể lĩnh vực hoạt động, phương thức hỗ trợ đối với Ngân hàng Phát triển; xây dựng lộ trình thực hiện các Đề án gắn với mục tiêu và kết quả đạt được đối với từng giai đoạn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát lại một số nội dung của Nghị định số 75/2011/NĐ-CP gây bất cập trong quá trình thực hiện; Danh mục các đối tượng vay vốn tập trung cho các lĩnh vực, dự án cần thiết phải có sự ưu tiên hỗ trợ của Nhà nước; Thẩm định đề án tái cấu trúc và Chiến lược phát triển của Ngân hàng Phát triển đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ; Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ cho Chương trình trọng điểm nhà nước…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn Ngân hàng Phát triển thực hiện phân loại nợ, xử lý rủi ro, hoạt động về ngoại hối, phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của Ngân hàng này và quy định của pháp luật hiện hành…

An Hạ