Lợi nhuận thuần giảm từ 19,57 tỷ đồng trước kiểm toán còn 12,46 tỷ đồng sau kiểm toán. Lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết cũng tăng thêm gần 800 triệu đồng lên 4,91 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) thông báo
báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán.

-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt
1.569,67 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.570,36 tỷ đồng trước kiểm toán.

-Giá vốn hàng bán sau kiểm toán là 1.517,38 tỷ đồng, giảm so
với mức 1.518,49 tỷ đồng trước kiểm toán.

Lợi nhuận gộp, do 2 yếu tố trên, đạt 52,29 tỷ đồng, tăng nhẹ
so với mức 51,87 tỷ đồng trước đó.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng thêm 4 tỷ đồng so với
trước kiểm toán nhưng chi phí tài chính tăng lên tương ứng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 5,5 tỷ đồng lên 16,65
tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần giảm từ 19,57 tỷ đồng trước kiểm toán còn
12,46 tỷ đồng sau kiểm toán. Lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết cũng tăng thêm
gần 800 triệu đồng lên 4,91 tỷ đồng.

LNST, vì những yếu tố trên, chỉ còn 3,84 tỷ đồng, giảm mạnh
so với mức 10,32 tỷ đồng công bố trước đó.

BCTC Kiểm toán

BCTC Chưa KT

Hải An