Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập DN) số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3.
- Thông Tư 06/2010/TT-BTC ngày 13-1-2010 hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26-11-2009, Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.
- Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22 tháng 1 năm 2009 của Bộ tài Chính.