Doanh thu tài chính giảm mạnh cũng là nguyên nhân chính kéo LNST quý I/2012 của LIX giảm.


Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q1/2012

Q1/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

342.63

343.20

-0.17%

Giá vốn

295

285.27

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

86.10%

83.12%

 

LN gộp

47.63

57.93

-17.78%

DT tài chính

1.82

10.13

-82.03%

Chi phí bán hàng

25.02

35.60

 

Chi phí quản lý DN

9.64

8.57

 

Lợi nhuận thuần

14.79

23.66

 

LNST

11.17

17.87

-37.49%

Hải An