Công ty cho ông Lưu Công Cường là em trai của bà Lưu Thị Thanh Mai-thành viên HĐQT vay bằng tiền mặt 3 tỷ đồng chưa được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai
(LCM) báo cáo tài chính năm 2011 đã qua kiểm toán.

Đơn vị kiểm toán Kreston ACA cũng lưu ý khoản hạn chế phạm
vi kiểm toán đối với hạng mục liên quan đến số dư trả trước cho người bán tại
ngày 31/12/2011 là 10,37 tỷ đồng. Với những tài liệu hiện có của công ty, đơn vị
kiểm toán không thể kiểm tra được tính đúng đắn của số dư trả trước cho người
bán tại thời điểm trên bằng các thủ tục kiểm toán khác.

Trong thuyết minh số 6, công ty có khoản đầu tư tài chính là
cho vay ngắn hạn 5 tỷ đồng. Công ty cho biết, 3 tỷ đồng trong số 5 tỷ đồng là khoản cho ông Lưu
Công Cường là em trai của bà Lưu Thị Thanh Mai-thành viên HĐQT vay bằng tiền mặt
theo hợp đồng vay tiền ngày 25/6/2011, lãi suất là 14%/ năm, thời hạn vay 1 năm kể từ ngày nhận nợ, lãi trả
một lần vào ngày trả gốc, được điều chỉnh 6 tháng 1 lần. Hoạt động cho vay này chưa được Đại
hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

LNST sau kiểm toán năm 2011 của LCM đạt 22,23 tỷ đồng tương
đương EPS đạt 2.595 đồng.

Hải An