HAGL đã chuyển toàn bộ 157 tỷ đồng vào tài khoản mà Cục thuế Gia Lai yêu cầu DN thực hiện.