Năm 2012, DL1 lên kế hoạch dự kiến đạt 30 tỷ đồng doanh thu, 9,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 7,2 tỷ đồng LNST.

Công ty Cổ phần ĐT Phát triển DV CTCC Đức long Gia Lai (DL1) thông báo Nghị
quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 diễn ra vào ngày 16/4/2012 vừa qua.

Tại
đại hội, ĐHCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2011, doanh thu đạt 20,4 tỷ đồng,
lợi nhuận trước thuế đạt 6,8 tỷ đồng và
đạt 6,2 tỷ đồng LNST.

Mức
chi trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 20%, chi trả cổ tức bừng cổ phiếu với tỷ lệ 10:2,
trong quý II hoặc qúy III năm 2012 sẽ
tiến hành chi trả.

Kế
hoạch sản xuất năm 2012

Năm 2012, DL1
lên kế hoạch dự kiến đạt 30 tỷ đồng doanh thu, 9,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
và 7,2 tỷ đồng LNST.

DL11
thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của ĐHCĐ từ 20,7 tỷ đồng lên 39,8 tỷ đồng.

Phương án tăng
vốn đươc thực hiện.

+
Mục đích sử dụng vốn: Chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu 4,14 tỷ đồng, mua
cổ phần bến xe Đức Long Bảo Lộc, Đức Long Đà Nẵng.

+
Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10 : 2 cho các cổ đông hiện hữu tương
đương 4,14 tỷ đồng theo mệnh giá.

+
phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và CBCNV công ty: 15 tỷ đồng.

+
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu.

+
Giá phát hành cổ phiếu trả cổ tức : 10.000 đồng/cp.

+
Gia phát hành riêng lẻ: Ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở đảm bảo lợi
ích tối đa.

+
Thời gian phát hành dự kiến : Quý III hoặc quý IV năm 2011.

Hồng
Vân