Năm 2012, dự án 310 Minh Khai sẽ đem lại khoảng 350 tỷ đồng doanh thu
cho VC3, đồng thời Đại hội thông qua việc thoái vốn một loạt khoản đầu
tư tài chính.