Ông Đoàn Văn Đạo là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty đã mua 1.500.000 cổ phiếu DHC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (SVS): Bà Phùng Thúy
Phượng – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 100.000 CP, đăng ký mua 100.000 CP giữ
nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 100.000 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,74%. Giao
dịch dự kiến thực hiện từ 30/3/2012 đến 28/5/2012.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD): Ông
Hoàng Quốc Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT – đã bán 330.000 CP, đã mua 0 CP giảm lượng
cổ phiếu nắm giữ từ 567.700 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,29% còn 237.700 đơn vị.
Giao dịch thực hiện từ 12/3 đến 23/3/2012.

Ông Hoàng Quốc Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán
220.000 CP, đăng ký mua 220.000 CP giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 237.700
đơnv ị tương đương tỷ lệ 2,21%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/3 đến
25/5/2012.

Công ty cổ phần Vinam (CVN): Bà Tô Thị Hạnh – Cổ đông lớn -
đăng ký bán toàn bộ 223.200 CP đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ
30/3 đến 25/5/2012.

Hải An