Công ty từng dẫn đầu thị phần môi giới trên cả 2 sàn Hà Nội và TP HCM dự kiến
xin cổ đông cho đổi tên theo ngân hàng mẹ (MB) sau một giai đoạn gặp nhiều khó
khăn trong kinh doanh.