Chính phủ công bố có hơn 2200 doanh nghiệp đã làm thủ
tục giải thể và hơn 9700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động có thời
hạn hoặc dừng thực hiện nghĩa vụ thuế.

Số liệu trên được thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ chính
phủ trưa 1/4 tại Hà Nội. Theo văn phòng chính phủ, Chính phủ nhận định
mặc tình hình kinh tế khó khăn nhưng số doanh nghiệp thành lập mới lớn
hơn số doanh nghiệp giải thể và đăng ký ngừng hoạt động trong quý I năm
nay, số doanh nghiệp mới thành lập trên 15.300 doanh nghiệp, trong đó số
doanh nghiệp đã làm thủ tục giải thể trên 2.200 doanh nghiệp và có trên
9.700 doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng thực
hiện nghĩa vụ thuế.

Lý giải nguyên nhân, chính phủ cho rằng sản xuất công nghiệp
chế biến, chế tạo gặp nhiều khó khăn do chi phí đầu vào cao, tiêu thụ
chậm, tồn kho còn ở mức cao, dẫn đến quy mô sản xuất thu hẹp, nhiều
doanh nghiệp phải ngừng sản xuất hoặc phá sản, giải thể. Trong khi đó,
lãi suất giảm nhưng còn cao, việc tiếp cận vốn khó khăn.

Không ảnh hưởng lao động

Đề cập đến vấn đề này tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn
phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho hay thông tin báo chí đưa số lượng doanh
nghiệp ngừng sản xuất và giải thể cao hơn những năm trước là chính xác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam