CTCP Dược Hậu Giang (DHG – sàn HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT. Theo
đó, HĐQT đã thống nhất chủ trương tách chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng
giám đốc Công ty. Việc này sẽ được trình trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên
2012 vào ngày 26/4 tới.

Bên
cạnh đó, HĐQT cũng đã quyết định bổ nhiệm bà Lê Minh Hồng, nguyên là
Phó tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày
1/7/2012, tức ngay sau thời điểm Đại hội thông qua việc bổ nhiệm và kết
thúc hoạt động 06 tháng đầu năm 2012.

Đồng
thời bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Diệp, nguyên là Trưởng phòng Kiểm nghiệm
Công ty, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty phụ trách khối sản xuất
kể từ ngày 1/5/2012.

Theo ĐTCK