Ngày 23/3/2012, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, đồng thời bầu HĐQT và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012-2016.